một chút nỗ lực, những điều tưởng chừng thất bại và vô vọng có thể biến

"Thêm một ít chắc chắn, một ít nỗ lực, và điều tưởng như là thất bại tuyệt vọng rất có thể trở thành thành công xuất sắc rực rỡ"- Elbert Hubbard

0% found this document useful (0 votes)

71 views

2 pages

Original Title

5

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

0% found this document useful (0 votes)

71 views2 pages

"Thêm một ít chắc chắn, một ít nỗ lực, và điều tưởng như là thất bại tuyệt vọng rất có thể trở thành thành công xuất sắc rực rỡ"- Elbert Hubbard

1.

“ 

Thêm m

t chút b

ề 

n b

ỉ 

, m

t chút n

ỗ 

 l 

ự 

c, và

đ 

ề 

u t 

ưở 

ng ch

ừ 

ng nh

ư 

 là th

ấ 

t b

i vô v

ng có th

ể 

 bi 

ế 

n trở nên thành công xuất sắc r

ự 

c r

ỡ 

” 

 Elbert Hubbard

2.

“ 

Cái ng

ườ 

i

đ 

ờ 

i th

ườ 

ng thi 

ế 

u là ý chí ch

ứ 

 không ph

i là s

ứ 

c m

nh

” 

 Victor Hugo

3.

 Anh đem th

ể 

 b

ắ 

t tr

ượ 

t m

c chi n

ế 

u nh

ắ 

m quá cao ho

c quá th

ấ 

 p

” 

 Thomas Fuller

4.

“Đ

ể 

 thành công, hãy ch

ớ 

 p l 

ấ 

y c

ơ 

 h

i c

ũ

ng nhanh chóng nh

ư 

 khi v

i vã k

ế 

t lu

n

” 

 Benjamin Franklin

5.

“ 

Th

ấ 

t b

i vô chu

ẩ 

n b

 c

ũ

ng đem ngh

ĩ 

a là chu

ẩ 

n b

 th

ấ 

t b

” 

 Benjamin Franklin

6.

“Cu

ố 

i nằm trong,

đ 

ề 

u quan lại tr

ng nh

ấ 

t là con cái ng

ườ 

i b

n tr

ở 

 thành ch

ứ 

 không ph

i

đ 

ề 

u b

n

đ 

t

đ 

ượ 

c

” 

 Les Brown

7.

“ 

 Không ph

i ng

ườ 

i tớ ng

ừ 

ng bám theo

đ 

u

ổ 

i gi 

ấ 

c m

ơ 

 vì bản thân già nua

đ 

i, ng

ườ 

i tớ già nua

đ 

i vì như thế ng

ừ 

ng bám theo

đ 

u

ổ 

i gi 

ấ 

c m

ơ 

” 

 Gabriel Garcia Marquez

8.

“  Đ

ừ 

ng bao gi 

ờ 

 cúi

đ 

u. Hãy luôn luôn ng

ẩ 

ng cao. Nhìn th

ẳ 

ng vô m

ắ 

t th

ế 

 gi 

ớ 

Xem thêm: in lịch world cup 2022 giá rẻ

” 

 Helen Keller 

9.

 Đ

ể 

 thành công, thái

đ 

 c

ũ

ng quan lại tr

ng ngang b

ằ 

ng kh

 n

ă

ng

” 

  Walter Scott

10.

“ 

Chúng tớ th

ườ 

ng ko bi 

ế 

t quý tr

ng nh

ữ 

ng th

ứ 

đ 

t

đ 

ượ 

c quá d 

ễ 

 dàng

” 

 Thomas Paine 

 11.

“Thay v

ì nơm nớp l 

ắ 

ng ng

ườ 

i không giống phát biểu gì v

ề 

 mình, sao b

n ko b

 th

ờ 

i gian giảo c

ố 

đ 

t

đ 

ượ 

c

đ 

ề 

u khi 

ế 

n h

 ph

i khâm ph

c

” 

 Dale Carnegie

12.

“S 

ử 

a bản thân thực hiện cung, u

ố 

n ý t 

ưở 

ng thực hiện thương hiệu, l 

ấ 

y ngh

ĩ 

a v

ữ 

ng thực hiện

đí 

ch, ng

ắ 

m cho tới tức thì r

i b

ắ 

n đi ra, b

ắ 

n đi ra t 

ấ 

t ph

i trúng

đí 

ch

” 

 Khuy 

ế

t danh

13.

“  Hãy đ 

ể 

 ý coi b

n

đ 

ang

đ 

i

đâ

u, vì như thế n

ế 

u không tồn tại ý ngh

ĩ 

a, b

n đem th

ể 

 s

ẽ 

 ch

ẳ 

ng t 

ớ 

i

đ 

ượ 

c

đâ

u

” –

 A. A. Milne 

14.

“ 

 S 

ự 

 thành công th

ườ 

ng

đ 

ế 

n v

ớ 

i nh

ữ 

ng ai không thật b

n r

n

đ 

i dò xét n

ó” 

 Henry David Thoreau 

15.

“ 

Quy

ế 

t

đ 

oán là m

t tính cơ hội c

a nh

ữ 

ng ng

ườ 

i

đà

n ông và ph

 n

ữ 

 n

ă

ng

đ 

ng. Quy

ế 

t

đ 

nh này c

ũ

ng h

ơ 

n là không tồn tại quy

ế 

t

đ 

nh

” 

 Brian Tracy  

 16.

“Ng

ườ 

i tớ hi 

ế 

m Lúc thành công xuất sắc n

ế 

u ko thực hiện

đ 

ề 

u bản thân th

ấ 

y hí hửng thích

” 

Xem thêm: lich thi đâu world cup 29 11

 Dale Carnegie